Ang reklamo ay hindi laging may kasamang negatibong intensyon; maaaring itong nagmumula sa layuning mapabuti ang isang sitwasyon o proyekto. Ito’y isang paraan ng pagbibigay ng feedback upang mapansin ang mga aspeto na maaaring mas lalong mapabuti o ayusin.