Ang hirap ngayon mabuhay sa panahong ito, sari’t sari na ang krimen, problema,

issue sa gobyerno sa buhay at madami pa, ewan ko na lang kung di ka pa marindi

sa paulit-ulit na nangyayari sa mundo at bansa, hindi mo na alam ang dapat mong gawin

at kung sino ang dapat mong panigan at paniwalaan.